Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a tm-it.hu weboldalt (továbbiakban weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban együttesen Felhasználó), valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) közt szerződéses jogviszony általános feltételeit.
A Felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, honlap létrehozása, hírlevél igénylése, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre.
Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló2008. évi XLVIII., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályoz.
A Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek, a szerződések nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utalnak. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.
Az ÁSZF módosulását a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belül rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződését.

Szerződő Felek meghatározása


Szolgáltató:


A weboldal, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetője
Név: Tapolcai Tamás EV
Székhely: 9325 Sopronnémeti, Kossuth utca 20
Nyilvántartási szám: 52040227
Adószám: 68643544-1-28
E-mail: info@tm-it.hu
 

Látogató:


az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. A Látogató ezzel a magatartásával mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei:
Szolgáltató a honlapon hasznos információkat közöl honlap készítéssel kapcsolatban illetve egyéb informatikai témában a látogatók számára.
A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:
•Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza weboldal normális működését és a hirdetés megtekintését
•A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása
•Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése
•Bármely szoftver nem megfelelő működése
•Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
Szellemi alkotások joga
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tm-it.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, a weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): Tapolcai Tamás EV./a Szolgáltató.
A Tulajdonos fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos az tm-it.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.
A tm-it.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Tulajdonos fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele nem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Tulajdonos szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
Tilos továbbá a tm-it.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.
 

Felmondás


Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti.A látogató bármikor lemondhatja a hírlevelek igénylését a hírlevél alján lévő lemondó linkre kattintva.

TM-Informatika

info@tm-it.hu

+36 30 338-6670

 9325 Sopronnémeti
     Kossuth ut 20

Üzenj nekünk:

Social Media

Copyright @ tm-it - Designed by tm-it - Created 2022